Wetten en regels

Besluit beheer batterijen en accu’s

Alle wettelijke bepalingen rond de verwerking van batterijen en accu’s zijn vastgelegd in het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008.

De Nederlandse overheid geeft sinds 2008 invulling aan de Europese richtlijn voor batterijen en accu’s met het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 (Bbb). Alle wettelijke bepalingen rond de verwerking van batterijen en accu’s zijn hierin vastgelegd. De regelgeving geldt voor alle batterijen en accu’s, inclusief startaccu’s en aandrijfbatterijen uit voertuigen. Lees hier meer over de wetten en regels.

Batterijen vallen onder producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat de producent of importeur (mede)verantwoordelijk is voor het afvalbeheer van de producten die ze op de Nederlandse markt heeft gebracht.

Het activiteitenbesluit schrijft voor welke verantwoordelijkheid ondernemers in de keten hebben. In het besluit staan alle milieuregels die in Nederland gelden. Voor batterijen uit autowrakken geldt dat deze – conform Bbb – afval zijn en gerecycled dienen te worden. Bij inzet voor een tweede leven moet voldaan worden aan de einde-afval regels. Lees hier meer over de einde-afval regels.

Samen met Stichting Batterijen (Stibat) ontwikkelde ARN een collectieve oplossing om aan het Bbb te voldoen. Lees hier meer over de Stibat en de samenwerking.

Landelijke afvalbeheersplan LAP3

In het Landelijke afvalbeheersplan LAP3 staat beschreven hoe er met verschillende afvalstoffen in Nederland omgegaan dient te worden. Bijvoorbeeld welke minimumstandaarden gelden voor verwerking. Ook voor aandrijfbatterijen en startaccu’s is er een sectorplan. In het sectorplan wordt het afvalbeleid zoals omschreven in LAP3 vertaald naar de verschillende afvalstromen.

 

Europese wetgeving

In de Europese Richtlijn 2006/66/EG zijn alle voorschriften over aandrijfbatterijen en startaccu’s vastgelegd. Dit is in Nederland geïmplementeerd in het Bbb.

 

Wetten en regels voor opslag, vervoer en demontage

Diverse toepassingen

Voor het opslaan van aandrijfaccu’s is in de huidige regelgeving onvoldoende duidelijk. Om meer duidelijkheid te creëren is als tussenmaatregel een handreiking opgesteld. In 2020 wordt, als opvolger van de handreiking, een circulaire gepubliceerd door het ministerie.

Sinds 2019 stelt een werkgroep de zogenaamde PGS37 samen die begin 2021 gereed moet zijn. De PGS37 beschrijft de regels voor de opslag van batterijen. Ook in wetgeving gaat naar PGS37 verwezen worden. Dit gaat voor het bedrijfsleven duidelijkheid bieden over de opslag van batterijen. Uitgangspunt van de PGS37 is dat – zover mogelijk en wenselijk – deze aansluit op de eisen die ADR stelt.

Lees meer over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS

 

Vervoer

Voor het vervoer van batterijen gelden strikte eisen, vastgelegd in de ADR, de internationale overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Hierin staat onder andere exact omschreven waar verpakkingen voor het vervoer van kritische batterijen aan moeten voldoen. ARN werkt met inzamelbedrijven voor batterijen die voldoen aan deze ADR-eisen. Deze bedrijven beschikken over verpakkingen om kritische ‘niet-transportzekere’ batterijen veilig te vervoeren.

Een batterij is niet-transportzeker wanneer de batterij onder normale vervoersomstandigheden snel uiteen kan vallen, gevaarlijk kan reageren of een vlam dan wel een gevaarlijke hitte-ontwikkeling of een gevaarlijke uitstoot van giftige, bijtende of brandbare gassen of dampen kan veroorzaken.

Demontage

Het demonteren van een voertuig met een hoog-voltage batterij vergt specifieke kennis. Om dit veilig te doen en de mogelijke risico’s te herkennen heeft ARN in samenwerking met Innovam de training Veilig demonteren van elektrische auto’s’ ontwikkeld. Deze training stelt ARN kosteloos ter beschikking voor 1 persoon per aangesloten autodemontagebedrijf.

Voor demontagebedrijven is het van belang gebruik te maken van het informatiesysteem van de fabrikant IDIS. In dit systeem staat demontage-informatie per merk en model. Dit is belangrijk bij het veilig demonteren van de hoog-voltage batterijen.

Om de veiligheid van demontage in de toekomst te waarborgen gaat de Stichting KZD een aantal vragen aan de basiscertificering toevoegen.