Recyclen batterijen

Volgens het Besluit beheer batterijen (Bbb) zijn autofabrikanten en -importeurs verplicht om zowel de startaccu’s als de aandrijfbatterijen van hybride en elektrische auto’s na gebruik terug te nemen. Door deel te nemen aan het collectieve systeem (ARN Beheerplan) dragen fabrikanten en importeurs de uitvoering van hun verantwoordelijkheid over aan ARN.

Lees meer

Wat doet ARN?

Voor importeurs

Op basis van het ARN Beheerplan geeft ARN invulling aan de producentenverantwoordelijkheid van startaccu’s en van aandrijfbatterijen uit elektrische auto’s. ARN zorgt voor een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten waar de eindgebruiker zijn startaccu kosteloos kan inleveren. Voor de afgedankte aandrijfbatterijen van deelnemende importeurs zorgt ARN voor de inzameling en verwerking.

Voor dealers

ARN zorgt voor de deelnemende importeurs voor de inzameling en recycling van afgedankte aandrijfbatterijen.

Voor autodemontagebedrijven (ADB's)

De rol die ARN vervult voor ADB’s is: het delen van kennis, adviseren over goede regelgeving, ijveren voor een gelijk speelveld, verzorgen van trainingen samen met Innovam en ondersteunen bij de inzameling en recycling van aandrijfbatterijen.

Resultaten

De wettelijke eis van hergebruik van minimaal 50% van het gewicht van een aandrijfbatterij is in 2019 ruimschoots gerealiseerd. Ook het recyclingdoel van minimaal 65% van het gewicht van de startaccu is ruimschoots behaald.

Lees meer

Beheerbijdrage

Deelnemers aan het ARN Beheerplan dragen aan ARN een beheerbijdrage af bij het op de markt brengen van startaccu’s en aandrijfbatterijen. De bijdrage voor aandrijfbatterijen op basis van Li-ion dekt de kosten voor de toekomstige inname en verwerking. De beheerbijdragen voor Li-ion batterijen voor hybride en vol-elektrische auto’s zijn per 1 januari 2020 gemiddeld met circa 10% gedaald.

Lees meer