Wetten en regels

Besluit beheer autowrakken (Bba)

De Nederlandse overheid geeft sinds 2 juli 2002 invulling aan de Europese richtlijnen voor de milieuverantwoorde verwerking van autowrakken met het Besluit beheer autowrakken (Bba).

Belangrijke bepaling hierin is dat vanaf 1 januari 2015 ten minste 95% van een auto moet worden hergebruikt. Dit recyclingpercentage is onderverdeeld in twee componenten. Ten minste 85% moet als product of materiaal worden hergebruikt en voor nog eens 10% moet een nuttige toepassing worden gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van verbranding met energieterugwinning.

Het Besluit beheer autowrakken stelt daarnaast strikte eisen aan de:

  • afgifte, inname en verwerking van autowrakken en de bijbehorende financiering;
  • voorkoming van het gebruik van gevaarlijke stoffen in nieuwe voertuigen;
  • codering van materiaalaanduiding;
  • verstrekken van demontage-informatie;
  • jaarlijkse verslaglegging.

Voor meer informatie over het Besluit beheer autowrakken (Bba), zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0013707/2018-01-01

Besluit beheer batterijen en accu’s (Bbb)

De Nederlandse overheid geeft sinds 2008 invulling aan de Europese richtlijnen voor de omgang met batterijen en accu’s met het Besluit beheer batterijen en accu’s (Bbb). Alle wettelijke bepalingen rond de verwerking van batterijen en accu’s zijn hierin vastgelegd. De regelgeving geldt voor alle batterijen en accu’s, dus ook voor startaccu’s en HV-batterijen.

Voor meer informatie over het Besluit beheer batterijen en accu’s (Bbb), zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0024491/2011-01-01

Samen met Stichting Batterijen (Stibat) ontwikkelde ARN een collectieve oplossing om aan het Bba voldoen: het ARN beheerplan. Meer weten over het ARN Beheerplan, zie recycling accu’s.

Europese wetgeving

In de Europese richtlijn 2000/53/EG zijn alle voorschriften rond de verwerking van wrakken van gemotoriseerde voertuigen vastgelegd.
In de Europese Richtlijn 2006/66/EG zijn alle voorschriften omtrent de omgang met batterijen en accu’s vastgelegd.