De opdracht van ARN

Het is een groot contrast: het vroegere beeld van oude auto’s gedumpt in een weiland, tegenover de hightech autorecycling van nu. In Nederland recyclen we afgedankte auto’s tot meer dan 95 procent van het gewicht. Wat overblijft van uw oude auto, past nu in een boodschappentas. ARN heeft als expert op het gebied van autorecycling aan de wieg van die ontwikkeling gestaan. Strengere milieuregels en technische innovaties gaven de autorecycling een grote impuls. ARN heeft het proces en de keten in kaart gebracht. Samen met de keten zorgt ARN ervoor dat ten minste 95 procent van de auto’s wordt gerecycled en nuttig toegepast. Hiermee geeft ARN uitvoering aan de productenverantwoordelijkheid van autofabrikanten. De missie van ARN is om samen met onze partners te streven naar een verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s en van aandrijfbatterijen uit elektrische auto's.

Oprichting van ARN
De vier organisaties die in 1995 aan de wieg van ARN stonden, zijn nog steeds belangrijke drijvende krachten. Zij vertegenwoordigen de autobranche in Nederland: BOVAG, RAI Vereniging, Stiba en FOCWA. De vier partijen waren toen al overtuigd van het belang van autorecycling en besloten daarom de krachten te bundelen. In de jaren negentig kwamen milieu en duurzaamheid in een brede belangstelling te staan, mede door de VN-milieutop Rio ’92, waar regeringsleiders uit de hele wereld bijeenkwamen. De roep om het milieu beter te beschermen en productieprocessen te verduurzamen, leidde tot tal van initiatieven op het gebied van recycling. In de Nederlandse autobranche waren het de vier genoemde partijen die het voortouw namen met de oprichting van ARN.

Brede samenwerking
ARN heeft vanaf het begin samenwerking gezocht met partners om de autorecycling samen groots te kunnen aanpakken. Dat heeft geleid tot tal van innovaties voor duurzame autorecycling. Duurzaamheid had vroeger de naam dat het bedrijven geld kostte, maar in de praktijk blijkt het juist geld op te leveren. Denk alleen maar aan de verkoop van herbruikbare onderdelen, die vroeger bij het vuilnis belandden. Dat geldt ook voor veel restmaterialen die nu een nieuwe bestemming krijgen. Inmiddels werkt ARN samen met circa driehonderd ondernemingen in de autorecyclingketen. Dat zijn autodemontage, inzamel, recyclingbedrijven en shredderbedrijven. ARN ondersteunt individuele ondernemers om hun bedrijf verder te verduurzamen. We helpen consumenten en garagehouders hun oude auto’s verantwoord in te leveren, denken mee met overheden bij het ontwikkelen van regelgeving en stimuleren een gelijk speelveld.

 

Visie op de toekomst gericht

Visie op de
toekomst
gericht

De visie van ARN is toekomstgericht. We geloven dat recycling van auto’s bijdraagt aan de circulaire economie, waarbij er geen schade is voor milieu en leefomgeving. Dat gaat steeds verder. Wat nu nog niet kan, is straks mogelijk. We laten ons daarbij leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbinnen heeft ARN vijf hoofddoelen geselecteerd, waarbij het zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen centraal staat. Ook de samenwerking van ARN met uiteenlopende partners past goed binnen de VN-doelstellingen. ARN streeft naar recyclingprocessen die zo duurzaam mogelijk zijn met zo min mogelijk uitstoot van CO₂. Het is tegelijkertijd een keuze voor efficiënte processen, waardoor je de kosten laag kunt houden. Om nieuwe toepassingen te ontwikkelen werkt ARN samen met researchinstituten, universiteiten en bedrijven.

Wetgeving in Nederland en Europa
ARN speelt in op steeds veranderende wetgeving, zowel van Nederland als de EU. Daarover is overleg met de partners. Zo maakt de regelgeving van het Landelijk Afvalbeheerplan LAP3 hoogwaardige nascheiding steeds belangrijker. Shredderbedrijven spelen daarop in door te investeren in innovaties. Europese regelgeving is in Nederland vertaald in het Besluit beheer autowrakken (Bba) en het Besluit beheer batterijen en accu’s (Bbb). Het Bba schrijft voor auto’s een recyclingpercentage voor van ten minste 95 procent van het gewicht van de auto. Het Bbb is toegespitst op de recycling van batterijen. Met de groei van het aantal elektrische auto’s is recycling van batterijen een steeds belangrijker aandachtspunt voor ARN. Door de expertise bij ARN en de kwaliteit van het partnernetwerk kan ARN een voortrekkersrol spelen in Nederland en daarbuiten. ARN werkt graag samen om te komen tot steeds betere autorecycling door innovaties en nieuwe, waardevolle toepassingen bij recycling. Zo kan autorecycling een almaar grotere bijdrage leveren aan een toekomstige circulaire economie. Samen maken we er iets moois van!