Acceptatievoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden van afvalstoffen bij ARN Recycling BV, zowel voor aanbieding door ontdoeners, als door inzamelaars/vervoerders.

Artikel 2 Verklaring van begrippen

2.1 Acceptant
Degene die de aangeboden afvalstoffen visueel beoordeelt op overeenstemming met de beschrijving op het begeleidingsformulier en daarna de afvalstoffen, met vaststelling van gewicht en categorie, accepteert dan wel weigert e.e.a. in overeenstemming met de definities van te accepteren afvalstoffen.

2.2 Afgifte
Overdracht van afval door een ontdoener aan een inzamelaar of be/verwerker, waarbij ook de verantwoordelijkheid voor het afval overgaat.

2.3 Afvalstroomnummer
Uniek nummer, toe te kennen door inzamelaar of be/verwerker, waarin de relatie wordt vastgelegd tussen de soort afval, herkomst, be/verwerkingsmethode en be/verwerker.

2.4 Begeleidingsbrief
Door de overheid goedgekeurd en landelijk gebruikt document, welke volledig ingevuld aanwezig dient te zijn bij elk transport van afvalstoffen.

2.5 Beheerder
Degene die het beheer heeft over de sorteerinrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).

2.6 Inzamelaar
Bedrijf dat afval ophaalt bij ontdoeners. Een inzamelaar kan zelfstandig beschikken over het ingezamelde afval, alsof hij het in eigendom heeft. Hij is vanaf de poort van een ontdoener tot aan de poort van een be/verwerker verantwoordelijk voor het afval. Een inzamelaar moet op een de landelijke VIHB lijst zijn geplaatst.

2.7 Ontdoener
Bedrijf dat of organisatie die afval afgeeft aan een inzamelaar of be/verwerker.

2.8 Vervoerder
Bedrijf dat, in opdracht van de ontdoener, afval transporteert naar een door de ontdoener aangewezen be/verwerker. Een vervoerder kan niet zelfstandig beschikken over het afval.

Artikel 3 Geldigheid

Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan ARN Recycling BV. Met het aanbieden van afvalstoffen wordt de ontdoener/inzamelaar/vervoerder geacht met dit reglement in te stemmen.Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de betrokken partijen zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst.Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen.

Artikel 4 Beheer en exploitatie

De inrichting is gelegen aan de Biezenwei te Tiel en is geopend vanaf zondagavond 22:00 uur tot vrijdagavond 22:00 uur. Aanvoer van afvalstoffen is mogelijk in de dagperiode op werkdagen tussen 08.00 u – 17.00 u.

Artikel 5 Toegang

De inrichting is alleen toegankelijk voor eigen personeel en – na verkregen toestemming van of namens de beheerder – voor derden. Derden houden zich tijdens de aanwezigheid op het terrein van de inrichting strikt aan de veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van of namens de beheerder.

Artikel 6 Acceptatie en weigering van afvalstoffen

6.1 Niet geaccepteerd afval
De categorieën afvalstoffen die niet worden geaccepteerd staan vermeld in artikel 9 van dit reglement. Indien een vracht wordt aangeboden welke is besmet met een of meerdere van deze categorieën afvalstoffen, wordt de aangeboden partij niet geaccepteerd.

6.2 Begeleidingsbrief
Alleen vrachten die worden begeleid door een volledig en correct ingevulde begeleidingsbrief kunnen worden geaccepteerd.

6.3 Asbest
Asbest en asbesthoudend afval wordt niet geaccepteerd. Asbestverdacht materiaal wordt niet geaccepteerd, tenzij de aanbieder door aanvullende informatie en/of analyse kan aantonen dat er geen asbest in aanwezig is.

6.4 Twijfel
Bij twijfel of de aangeboden afvalstoffen aan de omschrijving voldoen wordt het materiaal tijdelijk opgeslagen en wordt de ontdoener/inzamelaar in de gelegenheid gesteld aanvullende gegevens te verstrekken. Zo nodig worden monsters genomen. Blijken de afvalstoffen niet te voldoen aan de eisen, worden deze door of namens de ontdoener/inzamelaar/vervoerder afgevoerd. De kosten van tijdelijke opslag, onderzoek en verwijdering worden doorberekend aan de ontdoener/inzamelaar.

Artikel 7 Aanbiedingsprocedure

7.1 Belading
De lading moet bij binnenkomst op de locatie beschermd zijn tegen weersinvloeden.

7.2 Inspectie bij ontdoener
Indien ARN Recycling BV optreedt als inzamelaar, wordt de vracht door de chauffeur bij het ophalen visueel geïnspecteerd. Bij constatering van afwijking van dit reglement en/of de begeleidingsbrief, wordt de ontdoener verzocht de lading in orde te brengen. Medeneming van de vracht is geen garantie voor acceptatie op de inrichting

7.3 Inwegen
De weger beoordeelt, op grond van de gegevens in de begeleidingsbrief en eventueel een visuele controle, of de afvalstoffen op de locatie geaccepteerd kunnen worden. De vervoerder/ inzamelaar wordt doorverwezen naar de acceptant in de hal. Een deel van de begeleidingsbrief blijft bij de weger.

7.4 Acceptatie op de inrichting
De acceptant beoordeelt, op grond van de gegevens in de begeleidingsbrief en een visuele controle tijdens het storten, of de afvalstoffen geaccepteerd worden en, zo ja, in welke categorie. Deze categorie bepaalt het van toepassing zijnde tarief, volgens de laatste prijslijst. De acceptant tekent de begeleidingsbrief af voor akkoord of vult een afwijkende vracht formulier in en wijzigt de afvalcode op de begeleidingsbrief.

7.5 Uitwegen
De weger neemt de afgetekende begeleidingsbrief in, bepaalt het gestorte gewicht en vult die gegevens op de begeleidingsbrief in. De inzamelaar/vervoerder krijgt een deel van de begeleidingsbrief met gestort gewicht terug.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Onjuiste aanbieding
Kosten van onjuiste aanbieding zijn geheel voor rekening van ontdoener/inzamelaar/vervoerder

8.2 Schade
De ontdoener/inzamelaar/vervoerder is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van de beheerder, zijn personeel en derden, veroorzaakt door hem, zijn personeel, door/ namens hem gebruikt materieel, aangevoerde afvalstoffen of andere materialen.

8.3 Ketenbeding
Indien een vervoerder namens de ontdoener/ inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de ontdoener/ inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.

8.4 Uitsluiting
De beheerder van de inrichting is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, aangebracht door wie dan ook, aan voertuigen en/of personen, die zich voor, tijdens of na het storten van afval binnen de inrichting bevinden.

Artikel 9 Te weren afvalstoffen

De volgende categorieën afvalstoffen worden door ARN Recycling BV niet geaccepteerd:- accu’s en batterijen- afval van condensatoren- asbest en asbestverdacht materiaal- brandend, smeulend afval- coatings, lakken, lijm, hars, oplosmiddelen- gasontladingslampen, energiezuinige lampen of onderdelen daarvan- huisvuil (zakken)- onder de regelen van de Kernenergiewet (nucleair besmet afval) vallende stoffen- kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval (vlees- en visafval), fecaliën en andere onder de regelen van de Destructiewet vallende stoffen- kwikhoudende thermometers of onderdelen daarvan- oliën en vetten en oliehoudende producten- organische en/of andere stankverspreidende stoffen- pathologisch afval- poetsdoeken, verontreinigd- straalgrit- explosieve en ontvlambare stoffen- chemische verontreinigingen- verpakkingen (gesloten), zoals geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, blikken, drums, bussen, zakken en ander verpakkingsmateriaal, materiaal met vocht of lucht insluitingen, waarbij geen directe controle op de inhoud mogelijke is- ziekenhuisafval (infectueus), zoals anatomisch afval, kadavers van proefdieren, besmette verbanddelen en ander besmet afval- nat materiaal- overige afvalstoffen waarvan acceptatie door ARN Recycling BV. niet is overeengekomen met de ontdoener.

Artikel 10 Slotbepalingen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waar onduidelijkheid bestaat, beslist de beheerder van de bewerkingsinrichting. Geschillen zullen, zo nodig, ter beoordeling worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl