TEST

Een auto aan het eind van zijn leven wordt in Nederland via een verantwoorde en hoogwaardige autorecyclingketen gedemonteerd en verwerkt. Het autodemontagebedrijf is de eerste schakel in de autorecyclingketen. Van alle afgedankte auto’s wordt in Nederland 83,7% ingeleverd bij een autodemontagebedrijf dat is aangesloten bij ARN.

De cijfers vertellen het verhaal van een succesvolle keten. Onder aanvoering van ARN zijn ondernemers en partners in de autorecycling erin geslaagd om 98,4 procent van het gewicht van de verwerkte autowrakken nuttig toe te passen. De autorecyclingketen verwerkte in 2019 187 miljoen kilo aan materialen uit 197.650 auto’s.

Van het autorecyclingpercentage dat de keten onder aanvoering van ARN behaalde, was de bijdrage van autodemontagebedrijven 24,0 procent, van shredderbedrijven 60,3 procent (met name door terugwinnen van metalen zoals aluminium, ijzer, koper) en van de ‘Post Shredder Technology’ (PST) fabriek 14,1 procent.

Actiever als regisseur

ARN volgde in 2019 nadrukkelijk de koers die al in 2017 en 2018 was uitgezet: terugtreden als deelnemer in de keten en actiever worden als regisseur. Daarom zijn in 2019 doelbewuste stappen gezet om een goede koper te vinden voor de fabriek in Tiel. ARN nam in 2011 het initiatief tot de ontwikkeling van de fabriek omdat marktpartijen daar nog niet klaar voor waren.

De PST-fabriek is in de afgelopen negen jaar van grote toegevoegde waarde geweest voor de recyclingprestatie in Nederland en de medewerkers in Tiel verdienen hiervoor dan ook een groot compliment. Zonder PST had automotive Nederland de vereiste 95 procent recycling nooit kunnen halen. Het verkopen van de fabriek aan HKS Metals (gerealiseerd in maart 2020) geeft ARN meer ruimte voor haar hoofdtaken: initiëren, organiseren en aanjagen van autorecycling in plaats van zelf actief meedoen. De capaciteit zal ARN met name steken in initiatieven om autodemontagebedrijven klaar te stomen voor de toekomst, bijvoorbeeld met ondersteuning op het gebied van verwerking van batterijen: opleiding en training, arbo-zaken, opslag en transport.

Afspraken over toegankelijkheid

ARN is blij met HKS als koper van de PST-fabriek en heeft vertrouwen in de innovatieve potentie van deze onderneming. Tegelijk zal ARN in de nieuwe situatie de ontwikkelingen in Tiel nauwlettend blijven volgen. Met de nieuwe eigenaar zijn duidelijke afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de faciliteit voor shredderbedrijven in Nederland; de fabriek blijft dus onderdeel van de keten. De markt blijft onder de nieuwe eigenaar open en transparant voor alle partijen in de keten.

De keten onderneemt

In 2019 is ook de basis gelegd voor de overdracht van de droogleginstallaties aan autodemontagebedrijven. De intentie is dat de installaties, die ARN in de loop van de jaren kosteloos heeft verstrekt, in eigendom worden overgedragen aan deze bedrijven, die daarmee zelf verantwoordelijk worden voor service, onderhoud en verdere ontwikkeling. Zo wordt de innovatie op het gebied van drooglegging bij de bedrijven verder gestimuleerd. Het is de bedoeling dat de overdracht in 2021 plaatsvindt, in goed overleg met Stiba en de autodemontagebedrijven.

Ook hier is de rode draad zichtbaar: ARN organiseert en regisseert, de keten onderneemt en innoveert. ARN volgde in 2019 nauwlettend wat er om ons heen gebeurde en medewerkers waren betrokken bij overleg in Den Haag en Brussel. ARN nam in 2019 het voortouw om het ‘gelijke speelveld’ in stand te houden voor iedere partij in de keten. In dat kader is de aanvraag gedaan van een Algemeen verbindend verklaring (Avv), die ervoor gaat zorgen dat de recyclingbijdrage ook wordt geheven op auto’s die bijvoorbeeld uit Duitsland ons land binnenkomen via het ‘grijze circuit’. Het belang van deze stap voor het draagvlak voor de autorecyclingbijdrage kan niet worden overschat – reden waarom ARN-stakeholders BOVAG, RAI Vereniging, Stiba en FOCWA met het Avv-initiatief instemden. Ook voor deze organisaties is een gelijk speelveld prioriteit.

ARN 25 jaar

In 2019 liet ARN kanten zien die ketenpartners ook in 2020 van de organisatie mogen verwachten: initiatiefrijk, faciliterend, regisserend. 2020 is het jaar van het 25-jarig bestaan. Een jubileum, dat de organisatie mede zal gebruiken voor een publiekscampagne over autorecycling, de recyclingbijdrage en de rol van de ketenpartners hierin. De stakeholders krijgen hierin nadrukkelijk het podium om te laten zien hoe ‘automotive’ Nederland de recycling in Nederland heeft geregeld. De grote boodschap: autorecycling is, in het kader van producentenverantwoordelijkheid, in Nederland goed geregeld – en ARN regisseert de prestatie.

ARN blijft zich zeer bewust van de grote uitdagingen van de volgende 25 jaar. Het wil samen met autodemontage- en shredderbedrijven energie steken in het consolideren en verbeteren van hoogwaardige materiaalstromen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar kansen om autoglas mogelijk eerder in het proces te scheiden, in plaats van pas aan het einde in de PST-fabriek. ARN betrekt autodemontage- en shredderbedrijven bij dit denk- en ontwikkelproces.

Commitment fabrikanten en importeurs

In 2019 is ARN gesprekken gestart met fabrikanten en importeurs over de formele verlenging van de samenwerking, als onderdeel van een vijfjaarlijkse cyclus. Het is de bedoeling dat het commitment van fabrikanten en importeurs bij autorecycling met ARN als organisator in de loop van 2020 opnieuw zal zijn bevestigd. Daarmee kan ARN haar belangrijke taak met vertrouwen ook voor de volgende 25 jaar met energie oppakken. Samen maken we er iets moois van!

Sustainable Development Goals

 

ARN is ook in 2019 de spil geweest van de autorecycling in Nederland. De organisatie stond de ketenpartners bij als aanjager, kenniscentrum en ontzorger. Hoe en met welk resultaat, leest u hier. Voor het tweede jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’.

Betrouwbare registratie

Om overzicht te houden worden de verwijderde afvalstoffen van een oude auto geregistreerd. ARN zorgt dat het ICT-systeem daarvoor goed draait. Zo is duidelijk welke auto’s gedemonteerd zijn en waar LPG-tanks, banden en vloeistoffen naar toe gaan. ARN maakt collectieve afspraken met vervoerders voor het transport tussen de ketenpartners. Het gaat om grote vervoersstromen van de demontage- naar de shredderbedrijven, van de shredderbedrijven naar de post-shredder technologie fabriek en van daaruit weer naar andere verwerkers. De hernieuwde grondstoffen krijgen elders een nieuwe toepassing.

Overheid draagt bij

Ook de overheidsregistratie, gedurende de periode dat auto’s in gebruik zijn, is in Nederland goed geregeld. We hebben een in Europa hoog aangeschreven, gesloten autoregistratiesysteem. Kort gezegd werkt het op basis van houderschap, met een houderschapsverplichting: wie de papieren van de auto in handen heeft, betaalt belasting. Gaat de auto in andere handen over, of een nieuwe levensfase in, dan houdt de RDW in het gesloten systeem goed zicht op de auto. Mede dankzij het gesloten autoregistratiesysteem wordt in Nederland het leeuwendeel van de autowrakken verantwoord en hoogwaardig door ketenpartners van ARN gerecycled.

Een betrouwbare en milieuvriendelijke autorecyclingketen

Er zijn weinig bedrijfstakken die zo nadrukkelijk een bijdrage leveren aan een schoner milieu als de autorecyclingketen. De cijfers spreken voor zich: sinds de oprichting in 1995 zijn via ARN (Auto Recycling Nederland) ruim 5 miljoen auto’s gerecycled.

Hiermee is inmiddels 4,5 miljard kilogram aan afval, afkomstig van autowrakken, niet ten laste van het milieu gekomen maar nuttig hergebruikt. En de teller loopt stevig door, want dit zijn cijfers van 2018. Samen met partnerorganisaties uit de autorecyclingketen zorgt ARN ervoor dat meer dan 95% van het gewicht van afgedankte auto’s een zinvolle en duurzame bestemming krijgt.

ARN staat ervoor in dat de demontage en recycling op deskundige en milieuvriendelijke wijze gebeurt. Samen met vooraanstaande demontagebedrijven en met de branchevereniging voor voertuigdemontage Stiba is in 2018 gestart met het keurmerk Erkend Duurzaam voor autodemontagebedrijven.

Met het ‘Erkend Duurzaam’ certificaat toont het autodemontagebedrijf aan dat de bedrijfsvoering aan de hoogste standaarden voldoet. Daarbij wordt gekeken naar diverse duurzame aspecten zoals personeelsbeleid, veiligheid, milieubescherming en de inzet van duurzame productiemiddelen. De eerste bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd als 'Erkend Duurzaam'. Daarmee voldoen zij volledig aan de internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ISO 26000.