ARN in 2019 – regie als hoofdtaak

2019 was een jaar waarin ARN een duidelijke rode draad vond als organisator en aanjager van autorecycling in Nederland. In een jaar waarin de ketenpartners 187 miljoen kilo aan materialen verwerkten, opereerde ARN nadrukkelijk als regisseur.

De cijfers vertellen het verhaal van een succesvolle keten. Onder aanvoering van ARN zijn ondernemers en partners in de autorecycling erin geslaagd om 98,4 procent van het gewicht van de verwerkte autowrakken nuttig toe te passen. De autorecyclingketen verwerkte in 2019 187 miljoen kilo aan materialen uit 197.650 auto’s.

Van het autorecyclingpercentage dat de keten onder aanvoering van ARN behaalde, was de bijdrage van autodemontagebedrijven 24,0 procent, van shredderbedrijven 60,3 procent (met name door terugwinnen van metalen zoals aluminium, ijzer, koper) en van de ‘Post Shredder Technology’ (PST) fabriek 14,1 procent.

Sustainable Development Goals

 

Voor het derde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van deze pagina.

Actiever als regisseur

ARN volgde in 2019 nadrukkelijk de koers die al in 2017 en 2018 was uitgezet: terugtreden als deelnemer in de keten en actiever worden als regisseur. Daarom zijn in 2019 doelbewuste stappen gezet om een goede koper te vinden voor de fabriek in Tiel. ARN nam in 2011 het initiatief tot de ontwikkeling van de fabriek omdat marktpartijen daar nog niet klaar voor waren.

De PST-fabriek is in de afgelopen negen jaar van grote toegevoegde waarde geweest voor de recyclingprestatie in Nederland en de medewerkers in Tiel verdienen hiervoor dan ook een groot compliment. Zonder PST had automotive Nederland de vereiste 95 procent recycling nooit kunnen halen. Het verkopen van de fabriek aan HKS Metals (gerealiseerd in maart 2020) geeft ARN meer ruimte voor haar hoofdtaken: initiëren, organiseren en aanjagen van autorecycling in plaats van zelf actief meedoen. De capaciteit zal ARN met name steken in initiatieven om autodemontagebedrijven klaar te stomen voor de toekomst, bijvoorbeeld met ondersteuning op het gebied van verwerking van batterijen: opleiding en training, arbo-zaken, opslag en transport.

Afspraken over toegankelijkheid

ARN is blij met HKS als koper van de PST-fabriek en heeft vertrouwen in de innovatieve potentie van deze onderneming. Tegelijk zal ARN in de nieuwe situatie de ontwikkelingen in Tiel nauwlettend blijven volgen. Met de nieuwe eigenaar zijn duidelijke afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de faciliteit voor shredderbedrijven in Nederland; de fabriek blijft dus onderdeel van de keten. De markt blijft onder de nieuwe eigenaar open en transparant voor alle partijen in de keten.

De keten onderneemt

In 2019 is ook de basis gelegd voor de overdracht van de droogleginstallaties aan autodemontagebedrijven. De intentie is dat de installaties, die ARN in de loop van de jaren kosteloos heeft verstrekt, in eigendom worden overgedragen aan deze bedrijven, die daarmee zelf verantwoordelijk worden voor service, onderhoud en verdere ontwikkeling. Zo wordt de innovatie op het gebied van drooglegging bij de bedrijven verder gestimuleerd. Het is de bedoeling dat de overdracht in 2021 plaatsvindt, in goed overleg met Stiba en de autodemontagebedrijven.

Ook hier is de rode draad zichtbaar: ARN organiseert en regisseert, de keten onderneemt en innoveert. ARN volgde in 2019 nauwlettend wat er om ons heen gebeurde en medewerkers waren betrokken bij overleg in Den Haag en Brussel. ARN nam in 2019 het voortouw om het ‘gelijke speelveld’ in stand te houden voor iedere partij in de keten. In dat kader is de aanvraag gedaan van een Algemeen verbindend verklaring (Avv), die ervoor gaat zorgen dat de recyclingbijdrage ook wordt geheven op auto’s die bijvoorbeeld uit Duitsland ons land binnenkomen via het ‘grijze circuit’. Het belang van deze stap voor het draagvlak voor de autorecyclingbijdrage kan niet worden overschat – reden waarom ARN-stakeholders BOVAG, RAI Vereniging, Stiba en FOCWA met het Avv-initiatief instemden. Ook voor deze organisaties is een gelijk speelveld prioriteit.

ARN 25 jaar

In 2019 liet ARN kanten zien die ketenpartners ook in 2020 van de organisatie mogen verwachten: initiatiefrijk, faciliterend, regisserend. 2020 is het jaar van het 25-jarig bestaan. Een jubileum, dat de organisatie mede zal gebruiken voor een publiekscampagne over autorecycling, de recyclingbijdrage en de rol van de ketenpartners hierin. De stakeholders krijgen hierin nadrukkelijk het podium om te laten zien hoe ‘automotive’ Nederland de recycling in Nederland heeft geregeld. De grote boodschap: autorecycling is, in het kader van producentenverantwoordelijkheid, in Nederland goed geregeld – en ARN regisseert de prestatie.

ARN blijft zich zeer bewust van de grote uitdagingen van de volgende 25 jaar. Het wil samen met autodemontage- en shredderbedrijven energie steken in het consolideren en verbeteren van hoogwaardige materiaalstromen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar kansen om autoglas mogelijk eerder in het proces te scheiden, in plaats van pas aan het einde in de PST-fabriek. ARN betrekt autodemontage- en shredderbedrijven bij dit denk- en ontwikkelproces.

Commitment fabrikanten en importeurs

In 2019 is ARN gesprekken gestart met fabrikanten en importeurs over de formele verlenging van de samenwerking, als onderdeel van een vijfjaarlijkse cyclus. Het is de bedoeling dat het commitment van fabrikanten en importeurs bij autorecycling met ARN als organisator in de loop van 2020 opnieuw zal zijn bevestigd. Daarmee kan ARN haar belangrijke taak met vertrouwen ook voor de volgende 25 jaar met energie oppakken. Samen maken we er iets moois van!

Ingrid Niessing, algemeen directeur Auto Recycling Nederland